About GCA

Trong suốt thập kỷ tám mươi, cùng với những khó khăn chung của đất nước do hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại, cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động khoa học của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1 còn rất thiếu thốn, không có nguồn vốn cho sửa chữa nâng cấp. Nguồn kinh phí cấp cho hoạt động nghiên cứu rất hạn hẹp, thiếu hụt nguồn nhân lực khoa học công nghệ, đời sống của cán bộ công nhân viên gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình trên, Viện đã xác định phải mở ra khả năng hợp tác quốc tế để tranh thủ sự giúp đỡ về mọi mặt của các tổ chức quốc tế.

Detail ...

PUBLICATIONS

Project Leader

anh

Collaborating partners

anh anh anh anh anh

Web links