DANH SÁCH CÁC LOÀI LƯU GIỮ - NƯỚC MẶN LỢ

Thuộc nhóm:
select
Thuộc loài:
select
Tổ chức thực hiện:
select
Tổ chức lưu giữ:
select
Liệt kê
STT Đối tượng Tổ chức thực hiện Tổ chức lưu giữ
1

Cá hồng vằn (Lutjanus sebae)

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Hải Sản miền Bắc
2

Cá song chanh E. malabaricus (Bloch & Schneider, 1801)

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Hải Sản miền Bắc
3

Vi Tảo Chaetoceros muelleri

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Hải Sản miền Bắc
4

Vi Tảo Chaetoceros calcitrans

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Hải Sản miền Bắc
5

Vi Tảo Isochrysis galbana

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Hải Sản miền Bắc
6

Vi Tảo Nannochoropsis oculata

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Hải Sản miền Bắc
7

Vi Tảo Thalassiosira pseudonana

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Hải Sản miền Bắc
8

Hải sâm vú, đồn đột vú

Viện Nghiên cưu Nuôi trồng Thủy sản 3 Viện Nghiên cưu Nuôi trồng Thủy sản 3
9

Cua hoàng đế, cua huỳnh đế, cua đế

Viện Nghiên cưu Nuôi trồng Thủy sản 3 Viện Nghiên cưu Nuôi trồng Thủy sản 3
10

cá mú chấm bé, cá song da báo

Viện Nghiên cưu Nuôi trồng Thủy sản 3 Viện Nghiên cưu Nuôi trồng Thủy sản 3
11

Cá mú cọp, cá mú dây

Viện Nghiên cưu Nuôi trồng Thủy sản 3 Viện Nghiên cưu Nuôi trồng Thủy sản 3
12

Ca song da báo (Pletropomus leopardus Lacépède, 1802)

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Hải Sản miền Bắc
13

Cá Song dẹt (Epinephelus bleekeri Vailant, 1878)

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Hải Sản miền Bắc
14

Cá Song vua (Epinephelus lanceolatus Block, 1790)

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Hải Sản miền Bắc
15

Trai ngọc nữ

Viện Nghiên cứu Hải sản Viện Nghiên cứu Hải sản

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

anh

CÁC ĐỐI TÁC

anh anh anh anh anh

LIÊN KẾT WEBSITE