THÔNG TIN CHUNG - Cơ sở dữ liệu - Báo cáo

Báo cáo_Đánh giá chi tiết nguồn gen cá Rai (Neolissochilus benasi Pellegrin & Chevey, 1936) [14/12/2021]

Báo cáo đánh giá chi tiết nguồn gen cá Rai (Neolissochilus benasi Pellegrin & Chevey, 1936)

Báo cáo_Đánh giá khả năng sinh trưởng của các loài vi tảo sau thời gian lưu giữ [14/12/2021]

Đánh giá khả năng sinh trưởng của các loài vi tảo sau thời gian lưu giữ

Báo cáo_Đánh giá chi tiết nguồn gen cá Hồng vằn (Lutjanus sebae) [14/12/2021]

Đánh giá chi tiết nguồn gen cá Hồng vằn (Lutjanus sebae)

Báo cáo_Tái tạo đàn Chép chọn giống quỹ gen (Cyprynis carpio Linnaeus, 1758) [14/12/2021]

Báo cáo tái tạo đàn Chép chọn giống quỹ gen (Cyprynis carpio Linnaeus, 1758)

Báo cáo_Đánh giá chi tiết nguồn gen cá Chép trắng (Cyprynis carpio Linnaeus, 1758) bằng chỉ thị phân tử [14/12/2021]

Cá Chép
Đánh giá chi tiết nguồn gen cá Chép trắng (Cyprynis carpio Linnaeus, 1758) bằng chỉ thị phân tử

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

anh

CÁC ĐỐI TÁC

anh anh anh anh anh

LIÊN KẾT WEBSITE