PUBLICATIONS

Ảnh hưởng của mật độ đến tăng trưởng và tỷ lệ sống cá Chạch sông (Mastacembelus armatus) giai đoạn từ hương lên giống[11/12/2017]

  • Publishing year:  2011
  • Author:  Nguyễn Quang Đạt, Trần Đình Luân, Trần Anh Tuấn, Trương Tiến Hải
  • Publishing company:  Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội
  • Volume:  6
  • Number of pages:  
  • Page (From - To):  948-953
  • ISBN:  
  • Language:  Tiếng Việt
  1. Attached file of the article  

Others

Project Leader

anh

Collaborating partners

anh anh anh anh anh

Web links