DANH SÁCH CÁC LOÀI LƯU GIỮ - NƯỚC MẶN LỢ

Cá hồng vằn (Lutjanus sebae)

 • 1. Thuộc nhóm:Nước mặn lợ
 • 2. Thuộc loài:Giống gốc, giống thuần, giống có giá trị kinh tế
 • 3. Tổ chức thực hiện:Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1
 • 4. Tổ chức lưu giữ:Trung tâm Quốc gia giống Hải Sản miền Bắc
 • 5. Thông tin mô tả chung:

  5.1. Vị trí phân loại

  Cá hồng vằn có vị trí phân loại như sau:

  Lớp cá vây tia: Actinopterygii

   Bộ cá vược: Perciformes

         Họ cá hồng: Lutjanidae

                    Giống cá hồng: Lutjaninae

                           Loài cá hồng vằn: Lutjanus sebae (Cuvier, 1816)